Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου

Με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί από το Δημοτικό ραδιόφωνο.Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:


1. Διάλυση συμβάσεων των μελετών με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την κτηματογράφηση – πολεοδόμηση Βραστάμων (Διόρθωση Κτηματογράφησης)» και «Εκπόνηση μελέτης για την κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση Βραστάμων (Υψομετρική μελέτη οδών)» (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
2. Ανταλλαγή οικόπεδων στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Καλυβών (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
3. Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) για δράσεις πυροπροστασίας (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
4. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και παραλαβή της σχετικής μελέτης (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
5. Αίτημα παραχώρησης χώρου (Εισηγ.: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
6. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 23351/29-12-2016 αίτησης του κ. Γερογιάννη Μαυρουδή σχετικά με άδεια σύνδεσης αγροτεμαχίου του με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
7. Έγκριση 4ης παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» αρ. μελ. 154/2012(Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
8. Έγκριση ή μη αύξησης των ωρών εργασίας (πλήρη απασχόληση) με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών της κ. Ελένης Μουστάκα (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
9. Διαγραφή τελών νεκροταφείου Ιωάννη Καράχου (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
10. Αίτηση Μάλαμα Χρήστου για παροχή ύδρευσης σε αγροτική αποθήκη του (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
11. Αίτηση Σαρδαράκη Αλέξανδρου για την παροχή ύδρευσης σε τροχόσπιτό του στην θέση «Πετράρα» εκτός οικισμού Ψακούδια. (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
12. Αίτηση Χαλικιοπούλου Ευτυχίας περί επιστροφής εγγύησης ύδρευσης (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
13. Αίτηση Αποστολίδη Μιχαήλ για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν» (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
14. Μειώσεις, διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης άρδευσης κ.λ.π. Δ.Κ. Ορμύλιας (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
15. Αίτηση Καμαργιώτη Άγγελου για μείωση τελών ύδρευσης (Εισηγ.: κ. ΜΑΤΕΑΣ)
16. Απόδοση Ποσοστού εισπραχθέντος ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
17. Αποδοχή ποσού και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολύγυρου από την Β’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
18. Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Εισηγ.: κ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
19. Διαγραφές – μειώσεις τελών ύδρευσης Τ.Κ. Βάβδου (Εισηγ.: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
20. Εισήγηση επί της ένστασης της Αναδόχου Κ/ξίας του έργου «Έργα Υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας» με αρ. μελέτης 01/2015, κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί μη αποδοχή της δήλωσης διακοπής εργασιών (Εισηγ.: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
21. Αίτηση της εταιρίας MEDINET Υπηρεσιών Υγείας Α.Ε. για την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. να συστήσει εταιρία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με τον όρο ότι θα συμμετέχει σ’ αυτήν και η ίδια εταιρία. (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
22. Ανάθεση υλοτομίας σε Δασικούς Συνεταιρισμούς των Κοινοτικών Δασών Βάβδου και Δουμπιών για το διαχειριστικό έτος 2016 (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
23. Οργάνωση εκδηλώσεων (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 02/11) (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
25. Αίτηση απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη της εταιρίας «LABRO SYSTEM Α.Β.Ε.Ε.» (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
26. Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
27. Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
28. Επιλογή υδρονομέα άρδευσης για τη Δ.Ε. Ανθεμούντα, για αντικατάσταση παραιτηθέντος (Εισηγ.: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
29. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Διαμόρφωση και περιορισμός κόμης υψηλόκορμων δέντρων Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
30. Παραχώρηση κατά χρήση γραφείου στο κοινοτικό κατάστημα Τ.Κ. Βάβδου (Εισηγ: κ. ΛΑΚΡΟΣ Α.)
31. Χωροθέτηση – ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 2016 (Εισηγ.: κ. ΣΑΡΑΝΤΗ)
32. Εξέταση αίτησης για την διαγραφή οφειλών οστεοφυλακίου στην Δ.Κ. Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
33. Νέες άδειες περιπτέρων (Εισηγ.: κ. ΣΑΡΑΝΤΗ )
34. Ανάθεση παροχής υπηρεσίας στην ΑΝΕΤ.ΧΑ. ετήσιας διάρκειας (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ Χ.)
35. Διαβίβαση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση της κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου» Αριθμ. Μελέτ. 18/2013 (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
36. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης για την εκμίσθωση ανοικτού χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Ριζών. (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
37. Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο» της πράξης «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
38. Διαβίβαση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών» αρ. μελ. 166/2009 (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
39. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση της κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλάτανουτου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 18 / 2013 - Αναδόχου :ΑΩΟΣ ΑΤΕ (Εισηγ.: κ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ)
40. Διαβίβαση αίτησης και εισήγησης για έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ ΚΑΙ Δ/Κ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 81/2012 (Εισηγ.: κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση «Χατζή Λάκα» Καλυβών» αρ. μελ. 87/95 (Εισηγ. κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
42. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
43. Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
44. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Έργα Υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας ” με αριθ. Μελ. 1/2015 (Εισηγ. κ. ΛΑΚΡΟΣ)
45. Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Εισηγ.: κ. ΒΟΡΔΟΣ)
46. Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (Εισηγ. κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
47. Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου (Εισηγ. κ. ΖΑΓΓΙΛΑΣ)
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου